google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0 google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0
top of page
Logo_barva_obrys-03.png

RATEA
Rating of Adult 
Education

Unikátní nástroj měření a hodnocení kvality

vzdělávání dospělých

RATEA - Logo.png

Rating kvality vzdělávání dospělých RATEA je postaven na akceptování a dodržování standardu kvality vzdělávací instituce v kombinaci s úrovní hodnocení kvality ze strany zákazníků a účastníků vzdělávacích aktivit.

RATEA vyvíjí Firemní vzdělávání s.r.o. od roku 2022 ve spolupráci s L&D manažery a specialisty firem a podniků, s dodavateli vzdělávání a experty na téma vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Pilíře ratingu RATEA

RATEA - Grafiky 2.png

Novinky RATEA

AKTUÁLNÍ TERMÍN

Pro zájemce o seznámení s ratingem kvality vzdělávání dospělých RATEA jsme připravili online setkání, kde jej podrobně představíme a zodpovíme vaše otázky. 

 

📆 St 29. 5. 2024, 13–14:30 hod. ⏩ Registrace: https://us06web.zoom.us/j/87699643778

Setkání proběhnou v prostředí Zoom (stáhněte si nebo aktualizujte aplikaci předem) a jsou bezplatná.

Vzdělávání dospělých Kurz

Pro koho je RATEA určen?

Cílové skupiny ratingu

01

Vzdělávací instituce vzdělávající dospělé

Komerční, veřejné i neziskové organizace, jejich činností je i vzdělávání a rozvoj dospělých.

Vzdělávací institucí může být právnická osoba či podnikající fyzická osoba, která je v souladu s požadavky legislativy oprávněna vykonávat vzdělávací a podobnou činnost zaměřenou na dospělé a tuto činnost v období 6 měsíců před hodnocením vykonávala.

02

Organizace s interním útvarem vzdělávání

Právnická osoba či podnikající fyzická osoba, která je zaměstnavatelem, a která má vlastní tým nejméně 5 interních vzdělavatelů.

Které typy vzdělávacích akcí RATEA hodnotí?

RATEA - Grafiky 1.png

Jak RATEA probíhá?

Stručný popis průběhu hodnocení

01

Sebehodnocení vzdělávací instituce

Zájemce o hodnocení si projde kritéria hodnocení a porovná se skutečným stavem. Pokud kritéria splňuje, může podat přihlášku k hodnocení a zaplatit stanovený poplatek.

03

Ověření zákazníky a účast-níky vzdělávacích akcí

Na vzorku zákazníků vzdělávací instituce a skutečných účastníků vzdělávacích akcí provede hodnotitel ověření standardu.

Podle výsledku v případě splnění kritérií přidělí vzdělávací instituci jeden ze stupňů hodnocení A, A+ nebo A++.

02

Ověření splnění standardu hodnotitelem

Po přijetí přihlášky je vzdělávací instituci přidělen hodnotitel splňující Etický kodex RATEA. Ten provede hodnocení na dálku a následně i na místě u vzdělávací instituce v dohodnutém termínu.

04

Ukončení hodnocení vzdělávací instituce

V případě úspěšného ukončení je vzdělávací instituci předán certifikát, loga RATEA a umožněn přístup k dalším výhodám spojeným s ratingem.

Hodnotitel na schůzce vysvětlí výsledky a navrhne možnosti zlepšování kvality.

Platnost ratingu jsou 3 roky od data úspěšného ukončení hodnocení.

Dospělí studenti

Několik důvodů, proč mít RATEA

  1. Zjistíte, zda splňujete standard definovaný společně L&D manažery/specialisty, vzdělávacími institucemi i experty.

  2. Získáte nezávislý obraz o kvalitě své instituce i jejích služeb.

  3. Dozvíte se, jak Vás vnímají Vaši zákazníci i lektoři.

  4. Identifikujete Vaše silné a slabé stránky a pomůžeme Vám nastavit proces zlepšování.

  5. Odlišíte se konkurence díky možnosti užívat certifikát i logo na svém webu, sociálních sítích, propagačních materiálech či osvědčeních.

  6. Můžete čerpat řadu výhod od nás i partnerů.

  7. Získáte prestiž spojenou s účastí v elitním klubu prověřených vzdělávacích institucí.

  8. Vaši zákazníci uvidí, že Vám skutečně záleží na jejich spokojenosti a kvalitě poskytovaných služeb.

RATEA - Logo.png

Kritéria hodnocení RATEA

Výběr a zjednodušený popis kritérií

1

Základní kritéria hodnocení

Obdobím, které je předmětem hodnocení, je období 6 posledních ukončených měsíců před datem podání žádosti o hodnocení. 

Vzdělávací instituce musí v tomto období prokazatelně realizovat vzdělávací akce v rozsahu nejméně 200 vyuč. hodin pro nejméně 5 různých zákazníků. 

Vzdělávací instituce má vlastní funkční webové stránky obsahující minimálně základní nabídku vzdělávacích akcí, reference, kontaktní a fakturační údaje, obchodní a reklamační podmínky a zásady zpracování osobních údajů v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Vzdělávací instituce využívá výhradně software s platnou licencí pro daný způsob užití.

2

Příprava
vzdělávací akce

Zákaznická komunikace se vzdělávací institucí je bezproblémová, včasná a vede k vyřešení požadavků zákazníka.

Každá uzavřená vzdělávací akce vychází z prokazatelné analýzy rozvojových/vzdělávacích potřeb zákazníka.

Pro každou vzdělávací akci je zpracována dokumentace minimálně s definovanými prvky.

Zákazník je seznámen s dokumentací vzdělávací akce nebo jejím podrobnějším popisem před objednávkou.

3

Realizace
vzdělávací akce

Účastník má k dispozici všechny potřebné informace pro zdárný průběh vzdělávání před, při i po vzdělávací akci.

Vzdělavatel vede vzdělávací proces v souladu se schválenou dokumentací, charakteristikou účastníků, jejich potřebami a směřuje k dosažení vzdělávacích cílů.

Vzdělavatel vede vzdělávací akci v souladu s definovanými didaktickými aj. zásadami a doporučeními.

4

Evaluace a dopad vzdělávací akce

Vzdělávací akce měla na účastníka, jeho tým či celou organizaci (zákazníka) měřitelný dopad.

Vzdělávací instituce průběžně a pravidelně sleduje spokojenost účastníků a efektivitu vzdělávacích akcí a pracuje se zjištěními.

Každá vzdělávací akce je ukončena prokazatelnou evaluací (písemný či online dotazník, rozhovor apod.) zjišťující minimálně definované položky.

Každá vzdělávací akce je ukončena hodnocením naplnění vzdělávacích cílů nebo hodnocením dopadů vzdělávací akce pro zákazníka nejméně jednou z definovaných možností.

5

Tým 
vzdělavatelů

Každý vzdělavatel je kvalifikován v oboru, v němž působí u vzdělávací instituce.

   

Vzdělávací instituce neustále a průběžně pečuje o vzdělavatele, jejich odborný a metodický rozvoj.    

6

Vzdělávací prostory
a prostředí

Každá vzdělávací akce probíhá ve vzdělávacích prostorách vhodných pro daný obsah akce, které jsou příjemné, bezpečné a přístupné pro účastníky.

Každá vzdělávací akce je realizována v odpovídajících prostorách podle definovaného standardu.

Na každé vzdělávací akci je v její těsné blízkosti (v rámci budovy) k dispozici toaleta, šatna a možnost občerstvení.

Cena

Zaváděcí cena ratingu pro prvních 10 vzdělávacích institucí
je 30 000 Kč bez DPH, poté 36 000 Kč bez DPH.

Platnost ratingu jsou 3 roky.

Kontaktujte nás

Pokud Vás rating zaujal, sjednejte si s námi schůzku, kde můžeme vše projednat.

+420 604 196 677

Náš tým

11.png
L&D - Fotky 2.png
L&D - Fotky 1.png
L&D - Fotky.png

Tomáš Langer

CEO

Martin Dobeš

expert na kvalitu

Mirka Dvořáková

expertka na kvalitu

Ivan Povidajčik

manažer RATEA

Naši partneři

logo-educity-transparentni.png
HR Forum.png
HR Vzory.png
bottom of page
google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0