google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0 google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0
top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Logo_barva_obrys-03.png

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro konferenční, vzdělávací, poradenské a vydavatelské služby poskytované PhDr. Tomášem Langerem (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.

 2. Webové stránky poskytovatele obsahují informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud je účtována a pokud není uvedeno jinak) a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář na webových stránkách či jiným způsobem (např. na webové stránce zprostředkovatele služeb, e-mailem).

 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon objednatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby, kupní cenu, osobu objednatele, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 5. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce.

 6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou na adresu elektronické pošty objednatele.

 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednateli na adresu elektronické pošty objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko objednatele.

 8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací objednatele prostřednictvím jeho elektronické pošty.

 9. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

 10. Poskytovatel může zajišťovat poskytnutí služby i prostřednictvím třetích osob.

 11. Objednatel souhlasí s tím, že s ohledem na charakter některých (zejm. poradenských a vzdělávacích) služeb se mohou tyto služby, jejich rozsah, charakter a výsledná cena měnit. O uvedených změnách bude poskytovatel objednatele v dostatečném předstihu informovat.

 12. Objednatel může kdykoliv před zahájením čerpání služeb nahradit osobu, která služby čerpá, jinou osobou. V průběhu poskytování služby to však není možné.

 

III. CENA

 

 1. Po obdržení objednávky vystaví poskytovatel na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu a zašle jej na adresu elektronické pošty objednatele.

 2. Cenu služeb a případné náklady spojené se službami dle smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele: 175 615 170/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“),

  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím webové stránky zprostředkovatele služeb,

  • hotově poskytovateli proti příjmovému dokladu.

 3. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen hradit cenu služeb společně s připojením variabilního symbolu platby uvedeném na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

 4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

 5. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 6. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

IV. VADNÉ PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Poskytovatel odpovídá objednateli, že poskytované služby nemají vady a odpovídají informacím uvedeným na webových stránkách poskytovatele.

 2. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele elektronickou cestou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele oznámení o reklamaci elektronickou cestou.

 3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit elektronickou cestou na adresu poskytovatele pouze z důvodu vadného plnění na straně poskytovatele.

 4. Poskytovatel potvrdí objednateli bez zbytečného odkladu elektronickou cestou přijetí odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupení od smlouvy je možné v následujících lhůtách:

  • více než 1 měsíc před zahájením poskytování služeb (např. před konáním konference, vzdělávací akce, před zahájením konzultací s poskytovatelem) vrátí poskytovatel objednateli 100 % uhrazené částky; pokud byly ze strany poskytovatele již vynaloženy náklady spojené s poskytováním služeb, tyto náklady je objednatel povinen poskytovateli v plné a prokázané výši uhradit, resp. poskytovatel o tyto náklady sníží částku vrácenou objednateli;

  • méně než 1 měsíc před zahájením poskytování služeb se uhrazená částka nevrací.

 6. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit nejpozději 1 měsíc před datem zahájení poskytování služeb, v případě zboží před datem jeho první expedice. Poskytovatel je povinen o tomto informovat objednatele bez prodlení elektronickou cestou.

 7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo poskytovatele podle výše uvedených odstavců vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele, ponížené o případné náklady uvedené v části IV., odst. 5, do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném souhlasu při registraci konkrétního objednatele k odběru e-časopisu.

 2. V případě ostatních služeb se ochrana osobních údajů řídí ustanoveními uveřejněnými zde: www.firemnivzdelavani.eu/gdpr.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Poskytovatel je oprávněn užívat název či jméno objednatele pro marketingové účely formou referencí, a to v různé podobě propagačních materiálů (např. webové stránky, letáky, obrázky, rozhovory, videa) bez ohledu na formu, jíž jsou sdělovány.

 2. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 4. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě.

 5. Kontaktní údaje poskytovatele: PhDr. Tomáš Langer, sídlo: K Hájku 2984, 738 01 Frýdek-Místek, kontaktní adresa: Trmická 5, 190 00 Praha 9, IČO: 01358430, DIČ: CZ8107134981, telefon: +420 604 216 788, e-mail: tomas@tomaslanger.cz, web: www.tomaslanger.cz, www.firemnivzdelavani.eu.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 2. 2021.

bottom of page
google-site-verification=mPaI1brNFWO5k3Au4VkQzSSF0xxvQedUy3Wxn6WNqz0